Phát hành chứng khoán ra công chúng là gì? Các hình thức phát hành

Phát hành chứng khoán ra công chúng hay còn được gọi là chào bán ra công chúng được biết đến với định nghĩa đó chính là việc bán cổ phần hoặc các công cụ tài chính khác như trái phiếu ra công chúng để huy động vốn. Các hình thức phát hành?

Các loại chứng khoán khác, ngoài cổ phiếu, có thể được chào bán công khai. Trái phiếu, chứng quyền, kỳ phiếu vốn và nhiều loại nợ và phương tiện cổ phần khác được chào bán, phát hành và giao dịch trên thị trường vốn đại chúng. Một công ty tư nhân, không có cổ phiếu được niêm yết công khai, vẫn có thể phát hành chứng khoán khác ra công chúng và để chúng được giao dịch trên sàn giao dịch. Một công ty đại chúng cũng có thể chào bán và niêm yết các chứng khoán khác cùng với cổ phiếu của mình.

1. Phát hành chứng khoán ra công chúng là gì?

Phát hành chứng khoán ra công chúng hay còn được gọi là chào bán ra công chúng được biết đến với định nghĩa đó chính là việc bán cổ phần hoặc các công cụ tài chính khác như trái phiếu ra công chúng để huy động vốn. Số vốn huy động được có thể nhằm mục đích trang trải các khoản thiếu hụt trong hoạt động, tài trợ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư chiến lược. Các công cụ tài chính được cung cấp cho công chúng có thể bao gồm cổ phần, chẳng hạn như cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu ưu đãi, hoặc các tài sản khác có thể được giao dịch như trái phiếu.

SEC phải chấp thuận tất cả các đăng ký chào bán chứng khoán công ty ra công chúng tại Hoa Kỳ. Người bảo lãnh đầu tư thường quản lý hoặc tạo điều kiện cho các đợt chào bán ra công chúng.

Chào bán ra công chúng là khi một tổ chức phát hành, chẳng hạn như một công ty, chào bán chứng khoán như trái phiếu hoặc cổ phiếu cho các nhà đầu tư trên thị trường mở. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) xảy ra khi một công ty bán cổ phiếu trên các sàn giao dịch niêm yết lần đầu tiên. Các đợt chào bán thứ cấp hoặc tiếp theo cho phép các công ty huy động thêm vốn vào một ngày sau đó sau khi IPO hoàn tất, điều này có thể làm loãng cổ đông hiện hữu.

Nói chung, bất kỳ việc bán chứng khoán nào cho hơn 35 người được coi là một đợt chào bán chứng khoán ra công chúng và do đó yêu cầu nộp các báo cáo đăng ký với các cơ quan quản lý thích hợp. Công ty phát hành và các chủ ngân hàng đầu tư xử lý giao dịch xác định trước giá chào bán mà đợt phát hành sẽ được bán. Thuật ngữ chào bán ra công chúng được áp dụng như nhau đối với đợt chào bán lần đầu ra công chúng của một công ty, cũng như các đợt chào bán tiếp theo. Mặc dù các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được chú ý nhiều hơn, thuật ngữ này bao gồm chứng khoán nợ và các sản phẩm kết hợp như trái phiếu chuyển đổi.

2. Các hình thức phát hành:

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là một trong những loại hình phát hành cổ phiếu ra công chúng. Không phải tất cả các đợt chào bán ra công chúng đều là IPO. IPO chỉ xảy ra khi một công ty chào bán cổ phiếu của mình (không phải chứng khoán khác) lần đầu tiên để sở hữu công khai và giao dịch, một hành động biến nó thành công ty đại chúng. Tuy nhiên, việc chào bán ra công chúng cũng được thực hiện bởi các công ty đã niêm yết. Công ty phát hành thêm chứng khoán ra công chúng, bổ sung vào những chứng khoán hiện đang được giao dịch.

Ví dụ, một công ty niêm yết có 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành có thể chào bán ra công chúng thêm 2 triệu cổ phiếu khác. Đây là một đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng nhưng không phải là IPO. Khi giao dịch hoàn tất, công ty sẽ có 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Chào bán cổ phần không lần đầu ra công chúng còn được gọi là chào bán cổ phần theo mùa. Một bản cáo bạch về kệ thường được các công ty sử dụng trong trường hợp đó.

Thay vì soạn thảo một bản cáo bạch trước mỗi đợt chào bán công khai, công ty có thể nộp một bản cáo bạch chi tiết các điều khoản của nhiều loại chứng khoán khác nhau mà công ty có thể cung cấp trong vài năm tới. Ngay trước khi đợt chào bán (nếu có) thực sự diễn ra, công ty sẽ thông báo cho công chúng về những thay đổi quan trọng trong tài chính và triển vọng của mình kể từ khi công bố bản cáo bạch.

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là lần đầu tiên một công ty tư nhân phát hành cổ phiếu công ty ra công chúng. Các công ty trẻ đang tìm kiếm nguồn vốn để mở rộng thường phát hành IPO, cùng với các công ty tư nhân lớn, được thành lập đang tìm cách trở thành giao dịch công khai như một phần của sự kiện thanh khoản. Trong một đợt IPO, một tập hợp các sự kiện rất cụ thể xảy ra, mà các nhà bảo lãnh phát hành IPO được lựa chọn tạo điều kiện:

– Một nhóm IPO bên ngoài được thành lập, bao gồm người đứng đầu và (các) bảo lãnh phát hành bổ sung, luật sư, kế toán công được chứng nhận (CPA) và các chuyên gia của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

– Thông tin liên quan đến công ty được tổng hợp, bao gồm hoạt động tài chính, chi tiết hoạt động, lịch sử quản lý, rủi ro và quỹ đạo dự kiến ​​trong tương lai. Điều này trở thành một phần của bản cáo bạch của công ty, được lưu hành để xem xét.

– Các báo cáo tài chính được đệ trình để kiểm toán chính thức.

– Công ty nộp bản cáo bạch của mình với SEC và ấn định ngày chào bán.

Chào bán thứ cấp là khi một công ty đã thực hiện phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) phát hành một bộ cổ phiếu mới của công ty ra công chúng.

Có hai loại lễ vật thứ cấp: loại thứ nhất là lễ vật thứ cấp không loãng và loại thứ hai là lễ vật thứ cấp loãng. Trong một đợt chào bán thứ cấp không pha loãng, một công ty bắt đầu bán chứng khoán trong đó một hoặc nhiều cổ đông lớn của họ bán toàn bộ hoặc một phần lớn cổ phần nắm giữ của họ. Số tiền thu được từ việc bán này được trả cho người bán cổ phần. Một đợt chào bán thứ cấp pha loãng liên quan đến việc tạo ra các cổ phiếu mới và chào bán chúng ra công chúng.

Hầu hết các đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đều diễn ra trên thị trường sơ cấp, tức là bản thân công ty phát hành là người chào bán chứng khoán ra công chúng. Các chứng khoán được chào bán sau đó được phát hành (phân bổ, phân bổ) cho chủ sở hữu mới. Nếu đó là một đợt chào bán cổ phiếu, điều này có nghĩa là vốn lưu hành của công ty sẽ tăng lên. Nếu đó là một đợt chào bán các chứng khoán khác, điều này đòi hỏi việc tạo ra hoặc mở rộng một loạt (trái phiếu, chứng quyền, v.v.).

Tuy nhiên, hiếm hơn, các đợt chào bán công khai diễn ra trên thị trường thứ cấp. Đây được gọi là chào bán trên thị trường thứ cấp: những người nắm giữ chứng khoán hiện tại đề nghị bán cổ phần của họ cho những chủ sở hữu mới, khác, thông qua sàn giao dịch chứng khoán. Người chào hàng khác với người phát hành (công ty). Chào bán trên thị trường thứ cấp vẫn là chào bán ra công chúng với nhiều yêu cầu tương tự, bao gồm cả bản cáo bạch.

– Cáo bạch

Để huy động vốn chủ sở hữu thông qua IPO, trước tiên, một công ty phải chuẩn bị một bản cáo bạch và đệ trình lên Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC). Bản cáo bạch phải chứa tất cả các thông tin liên quan mà nhà đầu tư sẽ yêu cầu để đưa ra nhận định sáng suốt về việc đầu tư vào công ty.

– Các ứng dụng

Công ty sẽ quyết định người mà họ muốn chào bán cổ phần của mình. Một số công ty sẽ phân bổ một phần cổ phần được chào bán cho khách hàng, nhà đầu tư tổ chức hoặc cho công chúng. Nếu có quyền đăng ký mua cổ phần, bạn có thể làm như vậy bằng cách điền vào mẫu đơn trong bản cáo bạch (hoặc thông qua nhà môi giới của bạn nếu họ đang tham gia IPO).

– Phân bổ

Sau khi nhận được đơn đăng ký, công ty và các cố vấn của họ sẽ xác nhận việc phân bổ. Nếu một đợt IPO được ‘đăng ký quá mức’, điều đó có nghĩa là công ty đã nhận được đơn đăng ký mua nhiều cổ phiếu hơn số lượng cổ phiếu được chào bán. Trong trường hợp này, đơn đăng ký của bạn có thể bị ‘thu nhỏ quy mô lại’ và bạn có thể nhận được ít lượt chia sẻ hơn những gì bạn đã đăng ký hoặc thậm chí là không có.

– Danh sách

Khi việc phân bổ đã được thực hiện và công ty nhận được tiền ứng dụng, cổ phiếu mới sẽ được ‘niêm yết’ trên thị trường cổ phiếu. Sau khi niêm yết, cổ phiếu của công ty có thể được giao dịch như bình thường và giá của chúng có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào điều kiện thị trường và cung cầu đối với cổ phiếu.

Vấn đề quyền

‘Vấn đề quyền’ là trường hợp một công ty đã niêm yết tìm cách huy động thêm vốn bằng cách chào bán cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện hữu. Cổ đông được chào bán thêm cổ phần trong công ty trên cơ sở xác định trước; ví dụ: một cổ phiếu bổ sung cho mỗi 10 cổ phiếu được nắm giữ. Các vấn đề về quyền thường được đưa ra với mức chiết khấu so với giá thị trường hiện hành. Việc tham gia là tùy chọn.

– Vị trí

‘Vị trí’ là nơi một công ty đã niêm yết tìm cách huy động vốn cổ phần bằng cách chào bán cổ phiếu mới cho một số nhà đầu tư được lựa chọn. Các vị trí thường được thực hiện cho các nhà đầu tư tổ chức như nhà quản lý quỹ, nhưng cũng có thể được thực hiện cho khách hàng của các công ty môi giới chứng khoán. Các vị trí thường được chiết khấu theo giá thị trường hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *